Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 5 ZPPU 2019

5/ZPPU/11.4/SIL//2019                                                                                                                                        Opole, 18.07.2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia na organizację „ Zgrupowania tanecznego –prozdrowotnego-dwudniowego bez noclegów”  na potrzeby Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu:

                                              „PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”

Dofinansowanego ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

PRIORYTET: 11.4 Współpraca instytucji i społeczności.

     DZIAŁANIE: 11.4.120 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami iinstytucjami.

Zamówienie z dnia 08.07.2019 r.

Do dnia 18.07.2019r., do godz.15:00 wpłynęła oferta Wykonawcy:

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty brutto
1

STUDIO TAŃCA „DANCEFLOOR” Dominika Leszczyńska;   44-105 Gliwice

ul. Strzeleckiego 20

15.000,00 zł

 

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

STUDIO TAŃCA „DANCEFLOOR” Dominika Leszczyńska; 44-105 Gliwice

 1. Strzeleckiego 20  Uzasadnienie wyboru:

oferta najkorzystniejsza, spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

Koordynator

Krzysztof Pieroń

Pracownik Projektu

Grażyna Koryzma

Zapytanie cenowe na organizację „ Zgrupowania tanecznego –prozdrowotnego-dwudniowego bez noclegów” na potrzeby

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

5/ZPPU/11.4/SIL/2019

Opole, 08.07.2019r.

 Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

wraz z załącznikami

Dotyczy: zamówienia na organizację „ Zgrupowania tanecznego –prozdrowotnego-dwudniowego bez noclegów”  na potrzeby Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu  „PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”

Dofinansowanego ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

PRIORYTET: 11.4 Współpraca instytucji i społeczności.

DZIAŁANIE: 11.4.120 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami instytucjami.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie „SILESIANA“  45-709 Opole ul.Ściegiennego 1/3, tel.0048515111403, 0048604487069

mail: biuro@silesianaopp.pl,

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest organizacja „ Zgrupowania tanecznego -prozdrowotnego- dwudniowego bez noclegów”  dla Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu:

                                                „PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”

Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1 do zapytania cenowego.

 1. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany do 15 grudnia 2019 r.

Miejsce wykonania zamówienia: na obszarze województw: opolskiego /Opole, pow. Prudnicki, Głubczycki, Nyski, Kędzierzyn-Koźle/, śląskiego /pow. Żywiecki, Raciborski, Rybnicki, Bielski, Cieszyński, Jastrzębie-Zdrój, Żory/

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

 • być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, PESEL
 • być podpisana czytelnie przez Wykonawcę
 • być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 2 do niniejszego zapytania.

Ofertę należy sporządzić według wzoru:

 

 

Cena oferty brutto …………………………….……… zł

(słownie: ………………………………………………………..…………….………………………………….)

 

Termin realizacji :  do 15 grudnia 2019 r.

 

Płatność będzie zrealizowana po wykonaniu usługi, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostanie odebrana prawidłowo wystawiona faktura lub rachunek i podpisany protokół odbioru wykonania przedmiotu zamówienia.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 • Oferta powinna być złożona pisemnie na adres Stowarzyszenie „SILESIANA“ 45-709 Opole ul. Ściegiennego 1/3, do dnia 18.07.2019 r. do godziny 15.00
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
 1. OCENA OFERT
 • Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 100 %.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 1. DODATKOWE INFORMACJE

              Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie „SILESIANA“  45-709 Opole ul. Ściegiennego 1/3, tel.0048515111403, 0048604487069

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem cenowym na organizację „ Zgrupowania taneczno- prozdrowotnego- dwudniowego bez noclegówdla Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu: „PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”; nr zapytania cenowego 5/ZPPU/11.4/SIL/2019.

 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.

Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Pieroń pod adresem email:  krzysztof.pieron@silesianaopp.pl

  Koordynator Projektu

  Krzysztof Pieroń                                                                                                                                                                                             

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

4/ZPPU/11.4/SIL//2019

Opole, 24.06.2019 r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Dotyczy zamówienia na organizacja „ Zgrupowania taneczno-prozdrowotnego ”  dla Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu: „PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA” dofinansowanego ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

PRIORYTET: 11.4 Współpraca instytucji i społeczności.

DZIAŁANIE: 11.4.120 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami.

Zamówienie z dnia 14.06.2019 r.

Do dnia 24.06.2019r., do godz.15:00 wpłynęła oferta Wykonawcy:

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty brutto
1

STUDIO TAŃCA „DANCEFLOOR” Dominika Leszczyńska;   44-105 Gliwice

ul. Strzeleckiego 20

35.000,00 zł

 

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

STUDIO TAŃCA „DANCEFLOOR” Dominika Leszczyńska; 44-105 Gliwice Strzeleckiego 20

Uzasadnienie wyboru:

oferta najkorzystniejsza, spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

Koordynator

Krzysztof Pieroń

Pracownik Projektu

Grażyna Koryzma

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

3/ZPPU/11.4/SIL//2019

Opole, 21.06.2019 r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Dotyczy zamówienia na organizacja „ Zgrupowania taneczno-prozdrowotnego ”  weekendowego z zakwaterowaniem dla Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu: „PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA” dofinansowanego ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

PRIORYTET: 11.4 Współpraca instytucji i społeczności.

DZIAŁANIE: 11.4.120 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami.

Zamówienie z dnia 12.06.2019r.

Do dnia 21.06.2019r., do godz.15:00 wpłynęła oferta Wykonawcy:

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty brutto
1

Uczniowski Klub Sportowy „CATIA”;   47-200 Kędzierzyn-Koźle

ul. Archimedesa 4c/10

20.700,00 zł

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Uczniowski Klub Sportowy „CATIA”;   47-200 Kędzierzyn-Koźle

Archimedesa 4c/10

Uzasadnienie wyboru:

oferta najkorzystniejsza, spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

Koordynator

Krzysztof Pieroń

 

Pracownik Projektu

Grażyna Koryzma

Zapytanie cenowe na organizację „ Zgrupowania taneczno-prozdrowotnego”

Załącznik nr 1.

Załącznik nr .2.

4/ZPPU/11.4/SIL/2019

Opole, dnia 14.06.2019 r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
Dotyczy: zamówienia na organizację „ Zgrupowania taneczno-prozdrowotnego” na potrzeby Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu:
„PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”
Dofinansowanego ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska
PRIORYTET: 11.4 Współpraca instytucji i społeczności.
DZIAŁANIE: 11.4.120 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami iinstytucjami.

 1. ZAMAWIAJĄCY
  Stowarzyszenie „SILESIANA“ 45-709 Opole ul.Ściegiennego 1/3, tel.0048515111403, 0048604487069
  mail: biuro@silesianaopp.pl,
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja „ Zgrupowania taneczno-prozdrowotnego ” dla Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu:
  „PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”
  Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1 do zapytania cenowego.
 3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany do 30 dni od dnia podpisania umowy przez Zamawiającego.
  Miejsce wykonania zamówienia: na obszarze województw: opolskiego /Opole, Kędzierzyn-Kożle/, śląskiego /Rajcza, pow. Rybnicki, Bielski, Cieszyński/
 4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
  Oferta powinna:
  • być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,
  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, PESEL
  • być podpisana czytelnie przez Wykonawcę
  • być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 2 do niniejszego zapytania

Ofertę należy sporządzić według wzoru:

Cena oferty brutto …………………………….……… zł
(słownie: ………………………………………………………..…………….………………………………….)

Termin realizacji : do 30 dni od dnia podpisania umowy przez Zamawiającego.

Płatność będzie zrealizowana po wykonaniu usługi, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostanie odebrana prawidłowo wystawiona faktura lub rachunek i podpisany protokół odbioru wykonania przedmiotu zamówienia.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  • Oferta powinna być złożona pisemnie na adres Stowarzyszenie „SILESIANA“ 45-709 Opole ul. Ściegiennego 1/3, do dnia 24.06.2019 r. do godziny 15:00
  • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
 2. OCENA OFERT
  • Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 100 %.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 3. DODATKOWE INFORMACJE
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie „SILESIANA“ 45-709 Opole ul.Ściegiennego 1/3, tel.0048515111403, 0048604487069
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem cenowym na organizację „ Zgrupowania taneczno-prozdrowotnego ” dla Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu: „PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA” Nr zapytania cenowego 4/ZPPU/11.4/SIL/2019

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Pieroń pod adresem email: krzysztof.pieron@silesianaopp.pl

Koordynator Projektu
Krzysztof Pieroń

 

Informacja o unieważnieniu zapytania cenowego

2/ZPPU/11.4/SIL/2019

Opole, dnia 08.05.2019r.

Informacja o unieważnieniu zapytania cenowego

Dot. zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
na organizację „Zgrupowania taneczno-prozdrowotnego” weekendowego z zakwaterowaniem na potrzeby Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu:
„PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”
Zamawiający działając na podstawie pkt 5 Zapytania cenowego z dnia 26.04.2019 r. „Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie” – Unieważnia postępowanie. Do wyznaczonego terminu składania ofert (08.05.2019 r do godz. 15.00) nie wpłynęła żadna oferta.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przeprowadzi nowe postępowanie na ten sam przedmiot zamówienia.

Koordynator
Krzysztof Pieroń

Pracownik Projektu
Grażyna Koryzma

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1/ZPPU/11.4/SIL//2019

 Opole, 06.05.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zamówienia na organizacja „ Zgrupowania tanecznego -prozdrowotnego- dwudniowego bez noclegów” dla Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu: „PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA” dofinansowanego ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska
PRIORYTET: 11.4 Współpraca instytucji i społeczności.

DZIAŁANIE: 11.4.120 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami.

Zamówienie z dnia 25.04.2019 r.

Do dnia 06.05.2019 r., do godz.15:00 wpłynęła oferta Wykonawcy:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

1

STUDIO TAŃCA „DANCEFLOOR” Dominika Leszczyńska; 44-105 Gliwice ul. Strzeleckiego 20;

8.500,00 zł

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:
STUDIO TAŃCA „DANCEFLOOR” Dominika Leszczyńska; 44-105 Gliwice
ul. Strzeleckiego 20; Uzasadnienie wyboru:
oferta najkorzystniejsza, spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego.

Koordynator
Krzysztof Pieroń
Pracownik Projektu
Grażyna Koryzma

Zapytanie cenowe na organizację „ Zgrupowania taneczno-prozdrowotnego ” weekendowego z zakwaterowaniem
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

3/ZPPU/11.4/SIL/2019

Opole, 12.06.2019r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Dotyczy: zamówienia na organizację „ Zgrupowania taneczno-prozdrowotnego ” weekendowego z zakwaterowaniem na potrzeby Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu:
„PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”
Dofinansowanego ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska
PRIORYTET: 11.4 Współpraca instytucji i społeczności.
DZIAŁANIE: 11.4.120 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami instytucjami.

ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie „SILESIANA“ 45-709 Opole ul.Ściegiennego 1/3, tel.0048515111403, 0048604487069
mail: biuro@silesianaopp.pl,
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest organizacja „ Zgrupowania taneczno-prozdrowotnego ” weekendowego z zakwaterowaniem na potrzeby Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu: „PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”
Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1 do zapytania cenowego.
TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany do 30 dni od dnia podpisania umowy przez Zamawiającego.
Miejsce wykonania zamówienia: na obszarze województw: opolskiego /Opole, Kędzierzyn-Kożle/, śląskiego /Rajcza, pow. Rybnicki, Bielski, Cieszyński/
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, PESEL
być podpisana czytelnie przez Wykonawcę
być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 2 do niniejszego zapytania

Ofertę należy sporządzić według wzoru:

Cena oferty brutto …………………………….……… zł

(słownie: ………………………………………………………..…………….………………………………….)

Termin realizacji : do 30 dni od dnia podpisania umowy przez Zamawiającego.

Płatność będzie zrealizowana po wykonaniu usługi, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostanie odebrana prawidłowo wystawiona faktura lub rachunek i podpisany protokół odbioru wykonania przedmiotu zamówienia.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być złożona pisemnie na adres Stowarzyszenie „SILESIANA“ 45-709 Opole ul. Ściegiennego 1/3, do dnia 21.06.2019 r. do godziny 15.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 100 %.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

DODATKOWE INFORMACJE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie „SILESIANA“ 45-709 Opole ul.Ściegiennego 1/3, tel.0048515111403, 0048604487069

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem cenowym na organizację „ Zgrupowania taneczno-prozdrowotnego ” weekendowego z zakwaterowaniem nr 3/ZPPU/11.4/SIL/2019 dla Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu: „PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.

Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Pieroń pod adresem email: krzysztof.pieron@silesianaopp.pl

Koordynator Projektu
Krzysztof Pieroń

Zapytanie cenowe dla zamówienia na organizację „ Zgrupowania tanecznego –prozdrowotnego-dwudniowego bez noclegów”

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamównia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

1/ZPPU/11.4/SIL/2019

Opole, 25.04.2019r.

 Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

wraz z załącznikami

Dotyczy: zamówienia na organizację „ Zgrupowania tanecznego –prozdrowotnego-dwudniowego bez noclegów”  na potrzeby Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu:

„PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”

Dofinansowanego ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

PRIORYTET: 11.4 Współpraca instytucji i społeczności.

     DZIAŁANIE: 11.4.120 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami instytucjami.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie „SILESIANA“  45-709 Opole ul.Ściegiennego 1/3, tel.0048515111403, 0048604487069

mail: biuro@silesianaopp.pl,

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest organizacja „ Zgrupowania tanecznego -prozdrowotnego- dwudniowego bez noclegów”  dla Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu:

„PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”

 Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1 do zapytania cenowego.

 1. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany do 31 maja 2019 r.

Miejsce wykonania zamówienia: na obszarze województw: opolskiego /Opole, pow. Prudnicki, Głubczycki, Nyski, Kędzierzyn-Koźle/, śląskiego /pow. Żywiecki, Raciborski, Rybnicki, Bielski, Cieszyński, Jastrzębie-Zdrój, Żory/

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

 • być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, PESEL
 • być podpisana czytelnie przez Wykonawcę
 • być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 2 do niniejszego zapytania.

Ofertę należy sporządzić według wzoru:

 

 

Cena oferty brutto …………………………….……… zł

(słownie: ………………………………………………………..…………….………………………………….)

 

Termin realizacji :  do 31 maja 2019 r.

 

Płatność będzie zrealizowana po wykonaniu usługi, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostanie odebrana prawidłowo wystawiona faktura lub rachunek i podpisany protokół odbioru wykonania przedmiotu zamówienia.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 • Oferta powinna być złożona pisemnie na adres Stowarzyszenie „SILESIANA“ 45-709 Opole ul. Ściegiennego 1/3, do dnia 06.05.2019 r. do godziny 15.00
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
 1. OCENA OFERT
 • Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 100 %.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 1. DODATKOWE INFORMACJE

              Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie „SILESIANA“  45-709 Opole ul. Ściegiennego 1/3, tel.0048515111403, 0048604487069

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem cenowym na organizację „ Zgrupowania taneczno- prozdrowotnego- dwudniowego bez noclegówdla Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu: „PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”; nr zapytania cenowego 1/ZPPU/11.4/SIL/2019.

 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.

 Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Pieroń pod adresem email:  krzysztof.pieron@silesianaopp.pl

 

Koordynator Projektu

                                                                                                                                                             Krzysztof Pieroń

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

9/ZPPU/11.4/SIL//2018

Opole, 14.01.2019 r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Dotyczy zamówienia na organizacja „ Zgrupowania taneczno-prozdrowotnego ”  weekendowego z zakwaterowaniem dla Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu: „PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA” dofinansowanego ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

PRIORYTET: 11.4 Współpraca instytucji i społeczności.

DZIAŁANIE: 11.4.120 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami.

Zamówienie z dnia 31.12.2018r.

Do dnia 11.01.2019r., do godz.15:00 wpłynęła oferta Wykonawcy:

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty brutto
1

STUDIO TAŃCA „DANCEFLOOR” Dominika Leszczyńska;   44-105 Gliwice

ul. Strzeleckiego 20

20.000,00 zł

 

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

STUDIO TAŃCA „DANCEFLOOR” Dominika Leszczyńska; 44-105 Gliwice ul. Strzeleckiego 20

Uzasadnienie wyboru:

oferta najkorzystniejsza, spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego.

Koordynator

Krzysztof Pieroń

Pracownik Projektu

Grażyna Koryzma

Zapytanie cenowe dla zamówienia na organizację „ Zgrupowania taneczno-prozdrowotnego ” weekendowego z zakwaterowaniem

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

2/ZPPU/11.4/SIL/2019

Opole, 26.04.2019r

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 Dotyczy: zamówienia na organizację „  Zgrupowania taneczno-prozdrowotnego ”  weekendowego z zakwaterowaniem na potrzeby Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu:

„PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”

Dofinansowanego ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

PRIORYTET: 11.4 Współpraca instytucji i społeczności.

DZIAŁANIE: 11.4.120 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami instytucjami.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie „SILESIANA“  45-709 Opole ul.Ściegiennego 1/3, tel.0048515111403, 0048\\\\604487069 mail: biuro@silesianaopp.pl,

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest organizacja „  Zgrupowania taneczno-prozdrowotnego ”  weekendowego z zakwaterowaniem na potrzeby Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu:

„PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”

Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1 do zapytania cenowego.

 1. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany do 31 maja 2019 r.

Miejsce wykonania zamówienia: na obszarze województw: opolskiego /Opole, pow. Prudnicki, Głubczycki, Nyski, Kędzierzyn-Koźle/, śląskiego /pow. Żywiecki, Raciborski, Rybnicki, Bielski, Cieszyński, Jastrzębie-Zdrój, Żory/

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

 • być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, PESEL
 • być podpisana czytelnie przez Wykonawcę
 • być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 2 do niniejszego zapytania

Ofertę należy sporządzić według wzoru:

 

 

Cena oferty brutto …………………………….……… zł

(słownie: ………………………………………………………..…………….………………………………….)

 

Termin realizacji :  do 31 maja 2019 r.

 

Płatność będzie zrealizowana po wykonaniu usługi, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostanie odebrana prawidłowo wystawiona faktura lub rachunek i podpisany protokół odbioru wykonania przedmiotu zamówienia.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 • Oferta powinna być złożona pisemnie na adres Stowarzyszenie „SILESIANA“ 45-709 Opole ul. Ściegiennego 1/3, do dnia 07.05.2019 r. do godziny 15.00
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
 1. OCENA OFERT
 • Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 100 %.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 1. DODATKOWE INFORMACJE

              Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie „SILESIANA“  45-709 Opole ul.Ściegiennego 1/3, tel.0048515111403, 0048604487069

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem cenowym na organizację „ Zgrupowania taneczno-prozdrowotnegoweekendowego z zakwaterowaniem nr 2/ZPPU/11.4/SIL/2019 dla Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu: „PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”

 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.

Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Pieroń pod adresem email:  krzysztof.pieron@silesianaopp.pl

 

Koordynator Projektu

                                                                                                                                                                   Krzysztof Pieroń

Zapytanie cenowe na organizację Zgrupowania taneczno-prozdrowotnego

Załącznik nr. 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr. 2 Formularz ofertowy

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA CENOWEGO

Opole, 08.11.2018r.

7/ZPPU/11.4/SIL/2018

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Dotyczy: zamówienia na organizację „ Zgrupowania taneczno-prozdrowotnego ” weekendowego z zakwaterowaniem na potrzeby Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu:
„PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”
Dofinansowanego ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

PRIORYTET: 11.4 Współpraca instytucji i społeczności.
DZIAŁANIE: 11.4.120 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami instytucjami.

1. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie „SILESIANA“ 45-709 Opole ul.Ściegiennego 1/3, tel.0048515111403, 0048604487069mail: biuro@silesianaopp.pl,

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest organizacja „ Zgrupowania taneczno-prozdrowotnego ” weekendowego z zakwaterowaniem na potrzeby Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu: „PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”
Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1 do zapytania cenowego.

3.TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany do 30 dni od dnia podpisania umowy przez Zamawiającego.
Miejsce wykonania zamówienia: na obszarze województw: opolskiego /Opole, Kędzierzyn-Kożle/, śląskiego /Rajcza, pow. Rybnicki, Bielski, Cieszyński/

4.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
•być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,
•posiadać datę sporządzenia,
•zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, PESEL
•być podpisana czytelnie przez Wykonawcę
•być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 2 do niniejszego zapytania

Ofertę należy sporządzić według wzoru:


Cena oferty brutto …………………………….……… zł
(słownie: ………………………………………………………..…………….………………………………….)

Termin realizacji : do 30 dni od dnia podpisania umowy przez Zamawiającego.


Płatność będzie zrealizowana po wykonaniu usługi, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostanie odebrana prawidłowo wystawiona faktura lub rachunek i podpisany protokół odbioru wykonania przedmiotu zamówienia.

5.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
•Oferta powinna być złożona pisemnie na adres Stowarzyszenie „SILESIANA“ 45-709 Opole ul. Ściegiennego 1/3, do dnia 16.11.2018 r. do godziny 15,00
•Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
•Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
•W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
•Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

6.OCENA OFERT
•Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 100 %.
•Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
•Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7.DODATKOWE INFORMACJE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie „SILESIANA“ 45-709 Opole ul.Ściegiennego 1/3, tel.0048515111403, 0048604487069
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem cenowym na organizację „ Zgrupowania taneczno-prozdrowotnego ” weekendowego z zakwaterowaniem nr 7/ZPPU/11.4/SIL/2018 dla Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu: „PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”

 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
  −na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  −na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
  −na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
  −prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  −w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  −prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Pieroń pod adresem email: krzysztof.pieron@silesianaopp.pl

Koordynator Projektu
Krzysztof Pieroń

Zapytanie cenowe dostawę urządzenia wielofunkcyjnego, notebooka i aparatu fotograficznego

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

8/ZPPU/11.4/SIL/2018
Opole, 14.11.2018r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro wraz z załącznikami
Dotyczy: zamówienia na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego, notebooka i aparatu fotograficznego na potrzeby Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu:
„PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”
Dofinansowanego ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska
PRIORYTET: 11.4 Współpraca instytucji i społeczności.
DZIAŁANIE: 11.4.120 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami iinstytucjami.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego, notebooka i aparatu fotograficznego w podziale na 3 części na potrzeby Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu:
„PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”
Dofinansowanego ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska
PRIORYTET: 11.4 Współpraca instytucji i społeczności.
DZIAŁANIE: 11.4.120 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami.
ZAMAWIAJĄCY
I.Stowarzyszenie „SILESIANA“ 45-709 Opole ul.Ściegiennego 1/3, tel.0048515111403, 0048604487069
mail: biuro@silesianaopp.pl, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, notebooka i aparatu fotograficznego. Zamówienie podzielone jest na 3 części:
Część I: Urządzenie wielofunkcyjne
Część II: Notebook
Część II: Aparat fotograficzny

Część I :Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.
Urządzenie wielofunkcyjne
Wymagane minimalne parametry techniczne
Rozdzielczość druku w czerni [dpi] 2400 x 600
Szybkość druku w czerni [str/min] 34
Automatyczny druk dwustronny: Tak
Skaner Rozdzielczość optyczna [dpi]: 1200 x 1200
Kopiarka Rozdzielczość kopiowania [dpi]: 600 x 600
Zmniejszanie / powiększanie [%]: 25 – 400
Prędkość kopiowania – czerń [str/min]: 34
Maksymalny format druku: A4
Podajnik papieru min. 250 arkuszy
Taca odbiorcza min.120 arkuszy
Pamięć 128 MB
Wi-Fi: Tak
Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, Executive, Letter
Złącze Ethernet (LAN): Tak

Część II: Notebook 1 szt.
Notebook
Wymagane minimalne parametry techniczne
Intel® Core™ i5 7gen
Liczba rdzeni procesora 2
Ekran 15,6”, 1920 x 1080 pikseli
Typ matrycy matowa LED
Pamięć RAM: 8 GB, DDR4
Dysk twardy: 256 GB SSD,
Grafika Intel® HD Graphics 620
Wbudowana kamera: tak
Karta dźwiękowa: zintegrowana zgodna z Intel High Definition Audio
Komunikacja bezprzewodowa moduł Bluetooth, WiFi 802.11 ac
Karta sieciowa 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet
Czytnik kart pamięci: 3 w 1
Wyjście HDMI: tak
Wyjście VGA: tak
Złącze USB 2.0
Złącze USB 3.0
Parametry fizyczne
System operacyjny: Windows 10
Wyposażenie akumulator, zasilacz, instrukcja
Gwarancja : 24 miesiące

Część III: Aparat fotograficzny
Aparat fotograficzny
Wymagane minimalne parametry techniczne
Rozdzielczość efektywna [Mpx] 12.1
Rozdzielczość przetwornika [Mpx] 12.8
Rozmiar matrycy [cal] 1/2.3
Obsługiwane karty pamięci SD, SDHC, SDXC
Maksymalna rozdzielczość nagrywania filmów 1920 x 1080
Maksymalna rozdzielczość zdjęć 4000 x 3000
Nagrywanie filmów MP4, AVCHD
Wi-Fi: Tak
Wyjście AV: Tak
Zoom cyfrowy X4
Zoom optyczny X30
Wbudowana lampa Tak
Wyjście HDMI Tak
Stabilizator obrazu Optyczny
Rodzaj zasilania Akumulatorowe
Złącze USB 2.0
Wielkość ekranu LCD [cal] 3

II.TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany do 29.11.2018r.
Miejsce wykonania zamówienia: dostawa do siedziby Zamawiającego: 45-712 Opole ul. Ściegiennego 1/3,. Od poniedziałku do piątku w godz.: od 7:30 do 15:00
III.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
– być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, PESEL
– być podpisana czytelnie przez Wykonawcę
– być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania

Ofertę należy sporządzić według wzoru:
Cena oferty brutto:
Część I:……………………………. zł (słownie: ………………………………………………………..…………….…….)
Część II:……………………………..zł (słownie:……………………………………………………………………)
Część III:……………………………. zł (słownie: ………………………………………………………..…………….…….)
Termin realizacji dostawy: do 29.11.2018 r.
Płatność po realizacji dostawy w terminie 7 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez Strony.
Płatność będzie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia, w którym została odebrana prawidłowo wystawiona faktura lub rachunek. Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest protokół odbioru podpisany przez Strony.
IV.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona pisemnie na adres Stowarzyszenie „SILESIANA“ 45-709 Opole ul. Ściegiennego 1/3, do dnia 23.11.2018 r. do godziny 15.00
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
V. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 100 %.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
VI. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie „SILESIANA“ 45-709 Opole ul. Ściegiennego 1/3, tel.0048515111403, 0048604487069
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem cenowym na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego, notebooka i aparatu fotograficznego na potrzeby Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu:
„PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”
Dofinansowanego ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska; nr zapytania cenowego 8/ZPPU/11.4/SIL/2018.
– w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
– posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
– nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
4.Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Pieroń pod adresem email: krzysztof.pieron@silesianaopp.pl

Zapytanie cenowe na organizację „ Zgrupowania taneczno-prozdrowotnego ” weekendowego z zakwaterowaniem

Załącznik nr 1 opis przemiotu zamówienia

Załącznik nr 2 formularz ofertowy

9/ZPPU/11.4/SIL/2018

Opole, 31.12.2018r.

 Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 Dotyczy: zamówienia na organizację „  Zgrupowania taneczno-prozdrowotnego ”  weekendowego z zakwaterowaniem na potrzeby Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu:

 „PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”

Dofinansowanego ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

       PRIORYTET: 11.4 Współpraca instytucji i społeczności.

DZIAŁANIE: 11.4.120 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami iinstytucjami.

1.  ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie „SILESIANA“  45-709 Opole ul.Ściegiennego 1/3, tel.0048515111403, 0048604487069

mail: biuro@silesianaopp.pl,

2.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest organizacja „  Zgrupowania taneczno-prozdrowotnego ”  weekendowego z zakwaterowaniem na potrzeby Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu: „PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”  Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1 do zapytania cenowego.

3.  TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany do 30 dni od dnia podpisania umowy przez Zamawiającego.

Miejsce wykonania zamówienia: na obszarze województw: opolskiego /Opole, Kędzierzyn-Kożle/, śląskiego /Rajcza, pow. Rybnicki, Bielski, Cieszyński/

4.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

·   być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,

·   posiadać datę sporządzenia,

·   zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, PESEL

·   być podpisana czytelnie przez Wykonawcę

·   być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 2 do niniejszego zapytania

Ofertę należy sporządzić według wzoru:

Cena oferty brutto …………………………….……… zł

(słownie: ………………………………………………………..…………….………………………………….)

Termin realizacji :  do 30 dni od dnia podpisania umowy przez Zamawiającego.

Płatność będzie zrealizowana po wykonaniu usługi, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostanie odebrana prawidłowo wystawiona faktura lub rachunek i podpisany protokół odbioru wykonania przedmiotu zamówienia.

5.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

·   Oferta powinna być złożona pisemnie na adres Stowarzyszenie „SILESIANA“  45-709 Opole ul. Ściegiennego 1/3, do dnia 11.01.2019 r. do godziny 15.00

·   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

·   Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

·   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

·    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

6.   OCENA OFERT

·   Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 100 %.

·   Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.

·    Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7.  DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie „SILESIANA“  45-709 Opole ul.Ściegiennego 1/3, tel.0048515111403, 0048604487069

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem cenowym na organizację „ Zgrupowania taneczno-prozdrowotnego ” weekendowego z zakwaterowaniem nr 9/ZPPU/11.4/SIL/2018 dla Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu: „PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”

– w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

–   posiada Pani/Pan:

 •  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 •  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

–   nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.

Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Pieroń pod adresem email:  krzysztof.pieron@silesianaopp.pl

 

Koordynator Projektu

Krzysztof Pieroń

 

 

Zapytanie cenowe o organizację zgrupowania taneczno prozdrowotnego

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2_FORMULARZ_OFERTOWY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

5/ZPPU/11.4/SIL/2018

Opole, dnia 29.06.2018r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Dotyczy: zamówienia na organizację „ Zgrupowania taneczno-prozdrowotnego” na potrzeby Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu:
„PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”
Dofinansowanego ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

PRIORYTET: 11.4 Współpraca instytucji i społeczności.

DZIAŁANIE: 11.4.120 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami iinstytucjami.

1. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie „SILESIANA“ 45-709 Opole ul.Ściegiennego 1/3, tel.0048515111403, 0048604487069
mail: biuro@silesianaopp.pl,

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest organizacja „ Zgrupowania taneczno-prozdrowotnego ” dla Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu:
„PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”
Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1 do zapytania cenowego.

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany do 30 dni od dnia podpisania umowy przez Zamawiającego.
Miejsce wykonania zamówienia: na obszarze województw: opolskiego /Opole, Kędzierzyn-Kożle/, śląskiego /Rajcza, pow. Rybnicki, Bielski, Cieszyński/

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
• być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,
• posiadać datę sporządzenia,
• zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, PESEL
• być podpisana czytelnie przez Wykonawcę
• być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 2 do niniejszego zapytania

Ofertę należy sporządzić według wzoru:

Cena oferty brutto …………………………….……… zł
(słownie: ………………………………………………………..…………….………………………………….)

Termin realizacji : do 30 dni od dnia podpisania umowy przez Zamawiającego.

Płatność będzie zrealizowana po wykonaniu usługi, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostanie odebrana prawidłowo wystawiona faktura lub rachunek i podpisany protokół odbioru wykonania przedmiotu zamówienia.

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
• Oferta powinna być złożona pisemnie na adres Stowarzyszenie „SILESIANA“ 45-709 Opole ul. Ściegiennego 1/3, do dnia 06.07.2018 r. do godziny 15:00
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
• W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

6. OCENA OFERT
• Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 100 %.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7. DODATKOWE INFORMACJE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie „SILESIANA“ 45-709 Opole ul.Ściegiennego 1/3, tel.0048515111403, 0048604487069
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem cenowym na organizację „ Zgrupowania taneczno-prozdrowotnego ” dla Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu: „PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Pieroń pod adresem email: krzysztof.pieron@silesianaopp.pl

Koordynator Projektu
Krzysztof Pieroń

Zapytanie ofertowe organizacja zgrupowania
ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

4/ZPPU/11.4/SIL/2018

Opole, 27.04.2018r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Dotyczy: zamówienia na organizację „ Zgrupowania tanecznego dwudniowego bez noclegów” na potrzeby Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu:
„PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”
Dofinansowanego ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

PRIORYTET: 11.4 Współpraca instytucji i społeczności.

DZIAŁANIE: 11.4.120 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami iinstytucjami.

1. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie „SILESIANA“ 45-709 Opole ul.Ściegiennego 1/3, tel.0048515111403, 0048604487069
mail: biuro@silesianaopp.pl,

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest organizacja „ Zgrupowania tanecznego dwudniowego bez noclegów” dla Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu: „PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”
Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1 do zapytania cenowego.

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany do 30 dni od dnia podpisania umowy przez Zamawiającego.
Miejsce wykonania zamówienia: na obszarze województw: opolskiego /Opole, Kędzierzyn-Koźle/, Śląskiego /Rajcza, pow. Rybnicki, Bielski/

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
• być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,
• posiadać datę sporządzenia,
• zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, PESEL
• być podpisana czytelnie przez Wykonawcę
• być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 2 do niniejszego zapytania

Ofertę należy sporządzić według wzoru:

Cena oferty brutto …………………………….……… zł
(słownie: ………………………………………………………..…………….………………………………….)

Termin realizacji : do 30 dni od dnia podpisania umowy przez Zamawiającego.

Płatność będzie zrealizowana po wykonaniu usługi, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostanie odebrana prawidłowo wystawiona faktura lub rachunek i podpisany protokół odbioru wykonania przedmiotu zamówienia.

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
• Oferta powinna być złożona pisemnie na adres Stowarzyszenie „SILESIANA“ 45-709 Opole ul. Ściegiennego 1/3, do dnia 08.05.2018 r. do godziny 15.00
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
• W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

6. OCENA OFERT
• Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 100 %.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Pieroń pod adresem email: krzysztof.pieron@silesianaopp.pl

Koordynator Projektu
Krzysztof Pieroń

Zapytanie cenowe o organizację zgrupowania taneczno prozdrowotnego

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

6/ZPPU/11.4/SIL/2018

Opole, 10.09.2018r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
wraz z załącznikami
Dotyczy: zamówienia na organizację „ Zgrupowania tanecznego –prozdrowotnego-dwudniowego bez noclegów” na potrzeby Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu: „PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”
Dofinansowanego ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

PRIORYTET: 11.4 Współpraca instytucji i społeczności.

DZIAŁANIE: 11.4.120 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami iinstytucjami.

1.ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie „SILESIANA“ 45-709 Opole ul.Ściegiennego 1/3, tel.0048515111403, 0048604487069
mail: biuro@silesianaopp.pl,

2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest organizacja „ Zgrupowania tanecznego -prozdrowotnego- dwudniowego bez noclegów” dla Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu: „PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”
Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1 do zapytania cenowego.

3.TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany do 30 dni od dnia podpisania umowy przez Zamawiającego.
Miejsce wykonania zamówienia: na obszarze województw: opolskiego /Opole, Kędzierzyn-Koźle/, śląskiego /Rajcza, pow. rybnicki, bielski, cieszyński/.

4.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
• być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,
• posiadać datę sporządzenia,
• zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, PESEL
• być podpisana czytelnie przez Wykonawcę
• być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 2 do niniejszego zapytania

Ofertę należy sporządzić według wzoru:
Cena oferty brutto …………………………….……… zł
(słownie: ………………………………………………………..…………….………………………………….)

Termin realizacji : do 30 dni od dnia podpisania umowy przez Zamawiającego.

Płatność będzie zrealizowana po wykonaniu usługi, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostanie odebrana prawidłowo wystawiona faktura lub rachunek i podpisany protokół odbioru wykonania przedmiotu zamówienia.

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
• Oferta powinna być złożona pisemnie na adres Stowarzyszenie „SILESIANA“ 45-709 Opole ul. Ściegiennego 1/3, do dnia 18.09.2018 r. do godziny 12,00
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
• W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

6. OCENA OFERT
• Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 100 %.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7. DODATKOWE INFORMACJE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie „SILESIANA“ 45-709 Opole ul. Ściegiennego 1/3, tel.0048515111403, 0048604487069
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem cenowym na organizację „ Zgrupowania taneczno- prozdrowotnego- dwudniowego bez noclegów ” dla Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu: „PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”; nr zapytania cenowego 6/ZPPU/11.4/SIL/2018.

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Pieroń pod adresem email: krzysztof.pieron@silesianaopp.pl

Koordynator Projektu

Krzysztof Pieroń

Zapytania ofertowe banery
ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁACZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2/ZPPU/11.4/SIL/2018

Opole, 15.03.2018r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Dotyczy: zamówienia na dostawę banneru dużego /ścianki reklamowej/ i przenośnego stojaka reklamowego /banneru rozwijanego/ z przygotowaniem projektu graficznego zgodnego z wymaganiami projektu na potrzeby Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu:
„PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”
Dofinansowanego ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

PRIORYTET: 11.4 Współpraca instytucji i społeczności.

DZIAŁANIE: 11.4.120 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami iinstytucjami.

1. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie „SILESIANA“ 45-709 Opole ul.Ściegiennego 1/3, tel.0048515111403, 0048604487069
mail: biuro@silesianaopp.pl,

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa banneru dużego /ścianki reklamowej/ i przenośnego stojaka reklamowego /banneru rozwijanego/ z przygotowaniem projektu graficznego zgodnego z wymaganiami projektu na potrzeby Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu: „PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”
Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1 do zapytania cenowego.

 3. WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca musi uzyskać akceptację projektu graficznego, a materiały do przygotowania projektu – logo, istotne informacje do zamieszczenia, Zamawiający poda niezwłocznie po wyborze oferty Wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza.

 4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany do 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Miejsce wykonania zamówienia: dostawa do siedziby Zamawiającego: 45-712 Opole ul. Ściegiennego 1/3,. Od poniedziałku do piątku w godz.: od 7:30 do 15:00

5.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
• być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,
• posiadać datę sporządzenia,
• zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, PESEL
• być podpisana czytelnie przez Wykonawcę
• być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 2 do niniejszego zapytania

Ofertę należy sporządzić według wzoru:

Łączna cena ofertowa brutto…………………………….……… zł
(słownie: ………………………………………………………..…………….…….)

Termin realizacji dostawy: do 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Płatność będzie zrealizowana po wykonaniu usługi, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostanie odebrana prawidłowo wystawiona faktura.

6.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
• Oferta powinna być złożona pisemnie na adres Stowarzyszenie „SILESIANA“ 45-709 Opole ul. Ściegiennego 1/3, do dnia 23.03.2018 r. do godziny 15,00
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
• W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

7.OCENA OFERT
• Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 100 %.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8.DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Pieroń pod adresem email: krzysztof.pieron@silesianaopp.pl

Prezes Zarządu
Krzysztof Pieroń

Zapytanie ofertowe organizacja turnieju
ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zmiana w zapytaniu cenowym „Zamówienie na organizację turnieju tanecznego na potrzeby Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu: „PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”
Dofinansowanego ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

Zmiana dotyczy terminu składnia ofert do 30.04.2018 r.

3/ZPPU/11.4/SIL/2018

Opole, 18.04.2018r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Dotyczy: zamówienia na organizację turnieju tanecznego na potrzeby Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu:
„PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”
Dofinansowanego ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

PRIORYTET: 11.4 Współpraca instytucji i społeczności.

DZIAŁANIE: 11.4.120 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami iinstytucjami.

1. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie „SILESIANA“ 45-709 Opole ul.Ściegiennego 1/3, tel.0048515111403, 0048604487069
mail: biuro@silesianaopp.pl,

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest organizacja turnieju tanecznego dla Stowarzyszenia „SILESIANA” do projektu:
„PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”
Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1 do zapytania cenowego.
Nazwa i Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
92620000-3 Usługi w zakresie sportu
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55100000-1 Usługi hotelarskie

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany do 30 dni od dnia podpisania umowy przez Zamawiającego.
Miejsce wykonania zamówienia: na obszarze województw: opolskiego, śląskiego.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
• być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,
• posiadać datę sporządzenia,
• zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, PESEL
• być podpisana czytelnie przez Wykonawcę
• być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 2 do niniejszego zapytania

Ofertę należy sporządzić według wzoru:

Cena oferty brutto …………………………….……… zł
(słownie: ………………………………………………………..…………….………………………………………………………)

Termin realizacji : do 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność będzie zrealizowana po wykonaniu usługi, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostanie odebrana prawidłowo wystawiona faktura lub rachunek i podpisany protokół odbioru wykonania przedmiotu zamówienia.

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
• Oferta powinna być złożona pisemnie na adres Stowarzyszenie „SILESIANA“ 45-709 Opole ul. Ściegiennego 1/3, do dnia 27.04.2018 r. do godziny 12,00
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
• W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

6. OCENA OFERT
• Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 100 %.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Pieroń pod adresem email: krzysztof.pieron@silesianaopp.pl

Koordynator Projektu
Krzysztof Pieroń

Zapytanie ofertowe księgowość
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1/ZPPU/11.4/SIL/2018

Opole, dnia 03.01.2018r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy zamówienia na pełnienie funkcji specjalisty ds. księgowości projektu pn „PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”dofinansowanego ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

PRIORYTET: 11.4 Współpraca instytucji i społeczności.
DZIAŁANIE: 11.4.120 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami instytucjami.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakres przedstawiony w pkt II.

I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie „SILESIANA“ 45-709 Opole ul.Ściegiennego 1/3, tel.0048515111403, 0048604487069
mail: biuro@silesianaopp.pl,

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji: Specjalista ds. księgowości projektu pn„PRZEZ SPORT I TANIEC DO ZDROWIA”
Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane ekonomiczne;

b) Doświadczenie w księgowości. Znajomość przepisów prawa krajowego oraz europejskiego w zakresie związanym z przygotowywaniem i realizacją projektów.

c) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

d) Znajomość i stosowanie zagadnień Polityki równych szans;

e) Rzetelność, odpowiedzialność;

f) Umiejętność pracy pod presją czasu;

g) Bardzo dobra znajomość środowiska Office;

h) Dysponowanie czasem niezbędnym do wykonania zadania w określonym limicie godzin, tj. łączne zaangażowanie zawodowe wybranej osoby w realizację wszystkich funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym projektów finansowanych z środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Wybrane obowiązki:
1. utworzenie zakładowego planu kont dla projektów,

2. bieżące i prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych projektów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami rachunkowości.

3. dekretacja i księgowanie dokumentów projektów (wprowadzanie do systemu FK) m.in.: faktury, rachunki, wyciągi bankowe, listy płac, sporządzonych dokumentów PK, itp.,

4. sprawdzanie poprawności podziału kwot z dokumentów finansowo-księgowych na poszczególne paragrafy,

5. podział kwot z dokumentów finansowo-księgowych na poszczególne źródła finansowania (UE i BP) wg wskaźników procentowych zgodnych z wnioskami o dofinansowanie poszczególnych projektów ,

6. sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych projektów pod względem rachunkowym i formalnym,

7. sporządzanie sprawozdań projektowych, finansowych.

8. kompletowanie dokumentacji księgowo-finansowej projektów,

9. zorganizowanie gromadzenia i dbanie o należyte przechowywanie dokumentacji księgowej oraz sprawozdań finansowych w sposób zabezpieczający ją przed dostępem osób nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem,

10. opis na fakturach zakupionego sprzętu (wyposażenie, środki trwałe i niskocenne) w celu prawidłowej dekretacji.

11. kompletowanie podpisów osób uprawnionych na sporządzanych opisach do dokumentów finansowych,

12. ustalanie terminu i formy płatności zobowiązań wynikających z realizacji projektów oraz nadzorowanie terminowego regulowania zobowiązań,

13. nadzorowanie terminowego regulowania zobowiązań wynikających z rachunków zleceniobiorców,

14. zgłaszanie koordynatorowi projektu wszelkich nieprawidłowości i problemów zauważonych podczas pełnienia obowiązków służbowych.

15. wykonywanie innych prac zleconych przez koordynatora projektu.

16.współpraca w przygotowywaniu wniosków o płatność;

17.współpraca w przygotowaniu wniosków o płatność końcową i ostatecznego rozliczenia oraz zamknięcia projektu;

18.współpraca z Partnerem w zakresie księgowań projektu;

Forma zatrudnienia:
Umowa-zlecenie na czas określony od 01.01.2018 r. do 31.12.2019r.
Miejsce wykonywania pracy : Opole ul. Ściegiennego 1/3 .
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca przy komputerze powyżej 3 godzin na dobę,

b) praca administracyjno-biurowa

c) większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej.

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79420000-4 – Usługi związane z zarządzaniem
66133000-1 – Usługi w zakresie przetwarzania i rozliczania
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowa zlecenie: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r.

IV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
– posiadać podane imię i nazwisko Osoby,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać adres, numer telefonu, numer NIP,

– być podpisana czytelnie.

– Być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszego zapytania

Ogółem cena oferty wynosi brutto ……………………..

(słownie: ………………………………………………………………………………/100)

V MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona pisemnie na adres Stowarzyszenie „SILESIANA“ 45-709 Opole ul. Ściegiennego 1/3, do dnia 11.01.2018 r. do godziny 15.00

2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pod adresem: www.silesianaopp.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.silesianaopp.pl

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

VI OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 100 %.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zatrudnienia.

 VII ODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Pieroń pod adresem email: krzysztof.pieron@silesianaopp.pl

2. Przed podpisaniem umowy o pracę zainteresowana osoba musi dostarczyć Zamawiającemu podpisane Oświadczenie, w którym przedstawia swoje zaangażowanie w realizację innych projektów finansowanych w ramach wszystkich funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym projektów finansowanych ze środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. W przypadku, gdy osoba zatrudniona, jako personel u jednego Beneficjenta w trakcie tego zatrudnienia zaczyna pracę w kolejnym projekcie u innego Beneficjenta, jest ona zobowiązana do prowadzenia ewidencji godzin i zadań od momentu podjęcia zatrudnienia w drugim projekcie, obejmującej obydwa projekty.

3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

4. Pierwsze wynagrodzenie będzie wypłacone po upływie trzech miesięcy od daty odowiązywania umowy, nastepne w cyklach miesięcznych miesięcznych, w walucie polskiej.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w zapytaniu cenowym.