Powrót

 

Sportem a tancem ke zdraví / Przez sport i taniec do zdrowia

Niniejszy projekt ma na celu popularyzację zdrowego stylu życia wśród osób zamieszkujących najbardziej zanieczyszczone tereny na pograniczu polsko-czeskim, ze szczególnym uwzględnieniem subregionu ostrawskiego oraz subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego. W ramach projektu zostanie zrealizowany cykl zajęć prozdrowotnych  skierowanych do mieszkańców najbardziej zanieczyszczonych obszarów na polsko-czeskim pograniczu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Podczas wspomnianych zajęć ich uczestnicy będą mogli poznać zasady zdrowego stylu życia oraz wezmą udział w cyklu zajęć sportowych i tanecznych z elementami ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz gimnastyki korekcyjnej. Projekt będzie skierowany do wszystkich grup docelowych: dzieci i młodzieży do lat 18, osób w wieku produkcyjnym oraz seniorów. Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń prowadząca do intensyfikacji współpracy w zakresie działań prozdrowotnych skierowanych do mieszkańców najbardziej zanieczyszczonych obszarów pogranicza polsko-czeskiego. Ponadto istotnym celem projektu jest również promocja postaw prozdrowotnych wśród Polaków i Czechów zamieszkujących tereny przygraniczne.